Cyclon clouds near Kamchatka
© Oleg Artemov / Roscosmos
Kamchatka